(BG) Furniture Go International: изграждане на сътрудничества, достигане до нови пазари

Проектът, ръководен от осем европейски клъстера и финансиран от Европейската комисия, ще помогне на МСП да достигнат нови пазари чрез сътрудничество и иновации. Проектът ще създаде Европейско стратегическо клъстерно партньорство за засилване на сътрудничеството в областта на мебелното производство и свързаните с него индустрии в рамките на ЕС и към четири външни държави, а именно […]

Furniture Go International: building alliances, opening markets

The project, driven by eight European clusters and funded by the European Commission, will help SMEs to reach new markets through collaboration and innovation. The project will establish a European Strategic Cluster Partnership to intensify cooperation in furniture and related industries, within EU and towards four third countries, namely USA, Canada, Egypt, and South Africa. […]

(CAT) Furniture Go International: construir aliances, obrir mercats

El projecte, impulsat per vuit clústers europeus i finançat per la Comissió Europea, ajudarà a les pimes a arribar a nous mercats mitjançant la col·laboració i la innovació. El projecte establirà una associació estratègica Europea de Clústers per intensificar la cooperació dins del sector del moble i d’indústries afins, dins de la UE i cap […]